Dades del club


El Club Nàutic Serranova consta de 113 amarraments, dels quals n'hi ha 36 de 6,00m x 2,60m, 47 de 7,00m x 2,80m i 27 de 8,00 x 3,10.


La història del Club Nàutic Serranova


Fins arribar al dia d'avui el Club ha sofert diferents modificacions:

 • 1970

  Constitució del Club Nàutic Serranova. La primera Junta Directiva del Club estava formada per: President: SERGIO RODRIGUEZ, Vicepresident: TOMAS GARCIA, Secretari: ALFONSO TORRES, Tresorer: PEDRO REGUILON, Comodoro: ANDRES LLINAS i Vocals: BERNARDO ARTIGUES, PEDRO BAUZA, JOSE BUADES, LUIS CARDONA i MIGUEL PUIGSERVER
 • 1977

  Es duen a terme les primeres obres d'ampliació del moll de 108m2
 • 1979

  El Ministeri d'Obres Públiques i Organisme, la Direcció General de Ports i Costes aproven la transferència a favor del CNS de la Concessió administrativa de refugi d'embarcacions, solarium, sender-vial, escala i platja artificial, que fou atorgada a D. Mateu Dalmau Flo i al Sr. Salvador Piña Genovart per Ordre Ministerial el 19-01-1970, qui posteriorment, al 1981 donaren uns terrenys, per dur a terme el projecte modificat de les obres d'ampliació del moll. Amb aquest projecte el moll contaria amb 112 amarraments.

Junta directiva

 
 
 

Jose Juan
Ribot

SECRETARI

Juan
Aguilera Riera

TRESORER

Antonio
Estelrich Serralta

VOCAL VELA

Victor Manuel
Frau Duran

VOCAL PESCA


Política ambiental


La junta directiva del Club Nàutic Serranova, és conscient de les conseqüències que ocasionen al medi ambient totes les activitats que es desenvolupen en les seves instal·lacions, motiu pel qual es considera necessari desenvolupar un Sistema de Gestió Ambiental segons la normativa ISO 14001.


DESCARREGA LA NOSTRA POLÍTICA AMBIENTAL →
POLÍTICA AMBIENTAL (ANGLÈS) →
POLÍTICA AMBIENTAL (ALEMANY) →

 • Considerar els aspectes ambientals, relacionats amb la seva activitat, en totes les fases del desenvolupament d'aquesta, des del començament al final del cicle, per a minimitzar els efectes adversos per aquests produïts i fomentar un ús racional dels recursos i prevenir la contaminació.
 • Assegurant el compromís de compliment de la legislació ambiental d'aplicació, els requisits de les normes internacionals de referència i altres compromisos subscrits per l'Organització.
 • Duent a terme les tasques de sensibilització ambiental necessàries sobre els usuaris i agents que realitzin les seves activitats en les instal·lacions.
 • Proporcionant formació en matèria ambiental als empleats que ho requereixin, així com adoptant totes les mesures oportunes per a salvaguardar el medi marí, la fauna i la flora que ens envolta.
 • Revisant periòdicament el sistema de gestió ambiental amb la finalitat de detectar punts febles, definint i assegurant uns objectiu que ens permetin aconseguir aconseguir la millora contínua en la gestió ambiental i documentant els avanços realitzats.
 • Revisar periòdicament el grau d'eficàcia del Sistema de Gestió implementat, a fi de detectar punts febles i poder adoptar les accions necessàries i de millora.

 • Bones pràctiques ambientals


  Des del Club impulsam bones pràctiques ambientals tant en l'amarrament com durant la navegació.

  DESCARREGA LES BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS →